Algemene voorwaarden


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sylvia Nekeman aangeboden luisterkind-afstemmingen opleidingen, workshops of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.

2. Het doorgang vinden van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per opleiding altijd naar inzicht en beoordeling van Sylvia Nekeman. Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de cursist uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.

3. De aanmelding vindt plaats door middel van invulling van een door Sylvia Nekeman opgesteld inschrijfformulier. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan het ingediende inschrijfformulier.

4. Cursist heeft na insturen van het inschrijfformulier veertien dagen bedenktijd en kan binnen dit termijn zijn aanmelding van deelname opzeggen. Mocht er al een betaling van het cursusgeld hebben plaatsgevonden, dan is Sylvia Nekeman verplicht dit bedrag te retourneren

5. Aanmeldingen voor de door Sylvia Nekeman aangeboden opleidingen dienen voor de geplande aanvangsdatum van die opleidingen in bezit van Sylvia Nekeman te zijn.

6. Bij afmelding na inschrijving voor een opleiding en na de veertien dagen bedenktijd is ten alle tijden het bedrag van € 50,- wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd.

7. Wanneer de cursist de aanmelding voor een opleiding schriftelijk terugtrekt binnen een maand voor de geplande aanvangsdatum van die opleiding, dan wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.

8. Wanneer de cursist de aanmelding voor een opleiding schriftelijk terugtrekt binnen 14 dagen voor de geplande aanvangsdatum van die opleiding, dan zal de cursist aan Sylvia Nekeman het volledige bedrag dienen te betalen. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. Wanneer de cursist de opleiding wil afbreken nadat de opleiding inmiddels is begonnen, dan is de cursist het volledige opleidingsgeld aan Sylvia Nekeman verschuldigd.

9. Het ingediende inschrijfformulier verplicht de cursist steeds tot betaling van de gehele overeengekomen opleidingssom. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke afmelding en ook overigens overeenkomstig de in de artikelen 5, 6, 7 en 8 van deze voorwaarden genoemde voorwaarden en percentages.

10. De cursist dient de volledig verschuldigde opleidingsgelden voor aanvang van de opleidingsdag aan Sylvia Nekeman te hebben overgemaakt op bankrekeningnummer (IBAN: NL14 INGB 0007 1131 66 t.n.v. Sylvia Nekeman - S.B Nekeman te Meppel), zoals aangegeven op het inschrijfformulier die de cursist heeft ingevuld en geretourneerd.

11. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Sylvia Nekeman en cursist, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door Sylvia Nekeman schriftelijk aan de cursist zijn bevestigd.

12. Indien Sylvia Nekeman door de wanbetaling van de cursist is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de cursist, die zich voor de opleiding heeft aangemeld.

13. Wanneer Sylvia Nekeman met de cursist is overeengekomen dat het bedrag van de opleiding in deelbetalingen zal plaatsvinden en de cursist trekt zich na de start van de opleiding terug, dan zal het volledige bedrag alsnog voldaan moeten worden.

14. Wanneer de cursist niet voldaan heeft aan zijn of haar financiële verplichtingen en toch op de locatie van de activiteit verschijnt, dan heeft desbetreffende trainer of ander persoon van Sylvia Nekeman het recht om de cursist de toegang tot deelname te weigeren.

15. Sylvia Nekeman heeft een geheimhoudingsverklaring getekend waarin zij ervoor zorg draagt dat er vertrouwelijk met alle informatie van de cursist omgegaan zal worden en deze niet bekend zal maken aan derden tenzij een wettelijke bepaling of nadere regelgeving dit vereist. Sylvia Nekeman behoudt zich het recht voor haar samenwerkingspartners te informeren over mogelijk relevante informatie nodig voor levering van de overeengekomen diensten.

16. De opleidingen vinden plaats op de op het inschrijfformulier vermeldde locatie, waarbij de keuze van de trainer bepaald wordt door Sylvia Nekeman. Dit kan per locatie en opleidingsdag aangepast worden. Voor de cursist is de locatie bindend boven de trainer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Sylvia Nekeman. Er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden wanneer er aanpassingen plaatsvinden.

17. Toelating tot de opleiding geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Sylvia Nekeman is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele cursist als de opleidingsgroepen, steeds gerechtigd aangemelde cursist niet (verder) tot groepen toe te laten.

18. Mocht, tijdens de opleiding, het collectieve belang van de groep in het geding komen, dan is Sylvia Nekeman gerechtigd om zelfstandig te beslissen wie deze disbalans veroorzaakt en de desbetreffende persoon(en) van verdere deelname uit te sluiten. Restitutie van het lesgeld is hierbij niet aan de orde.

19. Bij in punt 18 voorkomende situatie is Sylvia Nekeman gerechtigd om het lesmateriaal terug te vorderen.

20. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij de in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen. Lesmateriaal en andere bescheiden mogen niet anders gebruikt worden door de cursist dan voor persoonlijke studie.

21. Sylvia Nekeman kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de cursist of enig ander derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De cursist is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Sylvia Nekeman kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.

22. Sylvia Nekeman behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.

23. Door inschrijving wordt de cursist verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.